Sözel Bildiriler

Salon A

3 EKİM 2021 PAZAR – SÖZEL BİLDİRİLER – SALON A

18.00-19.00 1. Oturum
Oturum Başkanı:
Dr. Mehmet Gündüz
18.00-18.10 Peritoneal Tutulum Yapan Burkit Lenfoma ve Lenfosit Predominant Hodgkin Lenfoma Tanısı Konmuş Olan Bir Diskordant Lenfoma Olgusu
Konuşmacı: Dr. Filiz Yavaşoğlu
18.10-18.20 Erişkin Talasemi Majörde Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı: Dr. Ayşe Uysal
18.20-18.30 Nadir Bir Trombositopeni Nedeni; Primer Splenik Anjiyosarko
Konuşmacı: Dr. Burcu Aslan Candır
18.30-18.40 Trombotik mikroanjiopatili hastalarda klinik skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması
Konuşmacı:
Dr. Derviş Murat Akkurd
18.40-18.50 Polisiteminin Nadir Nedenlerinden Biri: Variant Hemoglobinler
Konuşmacı: Dr. Didar Yanardağ Açık
18.50-19.00 Relaps veya Reftakter Multipl Miyelomda (RRMM), Daratumumab Artı Lenalidomid ve Deksametazona (D-Rd) Kıyasla Tek Başına Lenalidomid ve Deksametazon, Faz 3 POLLUX Çalışmasının Dört Yıllık Takibi
Konuşmacı: Dr. Emin Kaya
19.00-20.00 2. Oturum
Oturum Başkanı:
Dr.Utku Iltar
19.00-19.10 Mikozis Fungoides: İnatçi Bir Vaka
Konuşmacı: Dr. Ersin Bozan
19.10-19.20 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Tanılı Hastalarımızın Geriye Yönelik Değerlendirilmesi, Şehir Hastanesi Deneyimi
Konuşmacı:
Dr. Ferda Can
19.20-19.30 Karın Ağrısı İle Başvuran Hastada Dalak Enfarktı Teşhisi ve İzleminde KML Tanısı
Konuşmacı:
Dr. Hikmetullah Batgi
19.30-19.40 Nadir Bir Vaka: Postransplant NK/T Hücreli Lenfoma
Konuşmacı:
Dr. Pınar Tığlıoğlu
19.40-19.50 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Terapötik Aferez Merkezi Türkök Kök Hücre Toplama Verilerinin Değerlendirmesi
Konuşmacı: Dr. Deniz Aşlan Öner
19.50-20-00 Fasial Paralizi ile Prezente olan ve Fulminan Karaciğer Yetmezliği ile Seyreden Hemofagositik Sendrom Vakası
Konuşmacı:
Dr. Şengül Baran Yerlikaya

Salon B

3 EKİM 2021 PAZAR – SÖZEL BİLDİRİLER – SALON B

18.00-19.00 1. Oturum
Oturum Başkanı:
Dr. Mehmet Özen
18.00-18.10 Renal Anlamı Olan Monoklonal Gamopati Olgu Sunumları ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Konuşmacı: Dr. Şeyma Yıldız
18.10-18.20 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu/Reaksiyonlarına Yaklaşım
Konuşmacı: Dr. Seda Yılmaz
18.20-18.30 Relaps Refrakter Multiple Myelomali Hastalarda Daratumumab: Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı: Dr. Derya Şahin
18.30-18.40 Kronik Lenfositer Lösemi ve Sekonder Malignite Birlikteliği
Konuşmacı: Dr. Vehbi Demircan
18.40-18.50 Endometrium Kanseri Sonrası Tanı Alan T_ALL Olgusu
Konuşmacı: Dr. Filiz Yavaşoğlu
18.50-18.55 Multipl Miyelomlu (MM) İlk Relaps Hastalarında (pts), Daratumumab, Bortezomib ve Deksametazona (D-Vd) Kıyasla Bortezomib ve Deksametazonun (Vd) Etkililigi ve Güvenliligi: Dört Yıllık CASTOR Güncellemesi
Konuşmacı: Dr. Ahmet Sarıcı
18.55-19.00 Relaps veya Reftakter Multipl Miyelomda (RRMM), Daratumumab Artı Lenalidomid ve Deksametazona (D-RD) Kıyasla Tek Başına Lenalidomid ve Deksametazon, Faz 3 Pollux Çalısmasının Dört Yıllık Takibi
Konuşmacı:
Dr. Ahmet Sarıcı
19.00-20.00 2. Oturum
Oturum Başkanı:
Dr. Sinem Namdaroğlu
19.00-19.10 Saçlı Hücreli Lösemi Hastalarımızın Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Dr. Tahir Darçın
19.10-19.20 Yaygın Litik Lezyonlara Neden Olan Nadir Hastalıklar; İki Olgu Sunumu
Konuşmacı:
Dr. Fadime Nurcan Alhan
19.20-19.30 Akut Myeloid Lösemide Testis Tutulumu: İki olgu sunumu
Konuşmacı:
Dr. Zeynep Tuğba Güven
19.30-19.40 Allojenik Nakil Sonrasi Gelişen BK Virüs İlişkili Hemorajik Sistitin Tedavisinde Leflunomid’in Etkinliği
Konuşmacı: Dr. Sema Seçilmiş
19.40-19.50 Yaşlı AML Hastalarında Hipometile Ajanlar ve Venetoklaks Sonuçları
Konuşmacı: Dr. İpek Azizoğlu Şen
19.50-20.00 Miyelofibrozise Sekonder Multiple Miyelom: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
Konuşmacı: Dr. Soykan Biçim

Salon C

3 EKİM 2021 PAZAR – SÖZEL BİLDİRİLER – SALON C

18.00-19.00 1. Oturum
Oturum Başkanı:
Dr. Hatice Terzi
18.00-18.10 Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında İbrutinib Deneyimimiz: Tek Merkezli Çalışma
Konuşmacı: Dr. Ali Doğan
18.10-18.20 CD34(+) hücre sayısı ile engraftman süresi ve toplam sağkalım süresi arasındaki ilişki – Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı:
Dr. Ahmet Sarıcı
18.20-18.30 Lenfoma Tedavisi ile Eş Zamanli Tedavi Edilen Nadir Bir Olgu: Scabies
Konuşmacı:
Dr. Samet Yaman
18.30-18.40 AML Hastalarinda bir FLT3 İnhibitörü Midostaurin Gerçek Yaşam Verileri: Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı: Dr. Sevgi Polat Bağcıer
18.40-18.50 Covid 19 Aşısı Sonrası Hemoliz Gelişen Herediter Sferositoz Olgusu
Konuşmacı:
Dr. Gülten Korkmaz
19.00-20.00 2. Oturum
Oturum Başkanı:
Dr. Gülsüm Akgün Çağlayan
19.00-19.10 HHV-8 ile EBV Enfeksiyonunun Birlikte Görüldüğü Castleman Hastalığı Olgusu
Konuşmacı:
Dr. Ünal Ataş
19.10-19.20 Merkezimizdeki Kronik Lenfositik Lösemi Tanılı Hastaların COVID-19 Dönemindeki Seyri
Konuşmacı:
Dr. Taha Ulutan Kars
19.20-19.30 Retinal Arter Oklüzyonu ile Erişkin Yaşta Tani Alan Upshaw-Schulman Sendromu
Konuşmacı:
Dr. Ece Vural
19.30-19.40 Hemostaz Bozukluğu için Etyoloji Araştırılırken Marjinal Zon Lenfoma Saptanan Olgu Sunumu
Konuşmacı:
Dr. Mesut Tığlıoğlu
19.40-19.50 Yüksek Doz Sitozin Arabinozide Bağlı Geri Dönüşümlü Akut Serebeller Toksisite Sendromu: Olgu Sunumu
Konuşmacı:
Dr. Emel İşleyen
19.50-20.00 Covid-19 mRNA Aşısı Sonrası Gelişen ITP Olguları
Konuşmacı:
Dr. Merve Ecem Erdoğan Yön